Akustika plovoucích podlah

4. květen 2020
Akustika těžkých a lehkých plovoucích podlah

Vzduchová a kročejová neprůzvučnost

Vzduchová neprůzvučnost charakterizuje přenášení hluku šířeného vzduchem (křik, reproduktory apod.). Vlastnost konstrukce se popisuje hodnotou vážené neprůzvučnosti laboratorní Rw, stavební  R´w (dB). Neprůzvučnost se vyjadřuje jako logaritmický podíl energie akustických vln, které působí na stavební konstrukci a které konstrukcí procházejí.

Kročejová neprůzvučnost charakterizuje přenášení hluku, který vzniká při úderech na konstrukci (dupání, nárazy apod.). Vlastnost konstrukce se popisuje hodnotou vážené hladiny kročejového hluku laboratorní Lnw, stavební  L´nw (dB).

U těžkých homogenních konstrukcí rozhoduje o míře kročejové neprůzvučnosti zejména její plošná hmotnost. U moderních konstrukcí, které obsahují více vrstev plnících specifické funkce, je možné dosáhnout vynikajících akustických hodnot při poměrně nízké hmotnosti konstrukce. Skladba kročejové izolace by měla být volena s ohledem na rezonanční kmitočet celého souvrství. Výsledné akustické vlastnosti konstrukce jsou tak ovlivněny zejména vlastnostmi nosné konstrukce stropu, dynamickou tuhostí kročejové izolace a vlastnostmi roznášecí (lehké nebo těžké) podlahové desky.

Lehká a těžká plovoucí podlahová deska

Termín plovoucí podlahová deska (nebo plovoucí podlaha) bývá občas laicky zaměňován za termín plovoucí podlaha, používaný výrobci podlahových krytin (různé lamely a podobně). Pokud hovoříme o konstrukcích podlah z hlediska stavebně-akustického, hovoříme o roznášecí konstrukční desce s definovanou plošnou hmotností a tuhostí, která je položená na vrstvě minerální kročejové izolace. Od přiléhajících svislých stavebních konstrukcí je oddělena po obvodu tzv. okrajovým páskem. Přenos veškerých impulzů, které působí na podlahovou desku, do přiléhajících konstrukcí je tak díky minerální kročejové izolaci minimální. 

 

Snížení hladiny akustického tlaku kročejového hluku v těžké plovoucí podlaze

Uvedené hodnoty jsou výpočtové pro železobetonový strop s izolací podlahy Knauf Insulation. Zahrnutá je plošná hmotnost betonové roznášecí vrstvy 80 kg/m2. V případě použití měkkého koberce jako nášlapné vrstvy se výsledky zlepší o 1 dB.

Použité označení:

  • L’n,w,eq (dB) ekvivalentní vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku 
  • ΔLw (dB) vážené snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku podlahou 
  • L’n,w (dB) vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku s akustickou izolací
  • dL/dB (mm) stlačitelnost, která definuje třídu Cp (dL/dB)
  • SD (MN/m3) třída dynamické tuhosti izolace 

 

Snížení hladiny akustického tlaku kročejového hluku v lehké plovoucí podlaze

Uvedené hodnoty jsou výpočtové pro železobetonový strop s akustickou izolací podlahy Knauf Insulation PTS. Roznášecí vrstva je z OSB desek o tloušťce min. 25 mm.

Použité označení:

  • L’n,w,eq (dB) ekvivalentní vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku 
  • ΔLw (dB) vážené snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku podlahou 
  • L’n,w (dB) vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku s akustickou izolací
  • dL/dB (mm) stlačitelnost, která definuje třídu Cp (dL/dB)
  • SD (MN/m3) třída dynamické tuhosti izolace

 

Detail styku příčky a podlahy

 

Stavební neprůzvučnost příčky se v případě nesprávného řešení zhorší o 11 dB.